پایگاه های نمایه کننده:

https://textile.aut.ac.ir/

https://textile.ubonab.ac.ir/page/12/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c--%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1.html

https://textile.iut.ac.ir/

 https://eng.razi.ac.ir/materials-and-textile-engineering