نشریه نساجی و پلیمر با درجه علمی-پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم میباشد که صاحب امتیاز آن انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران است. نخستین شماره این مجله در سال 1391 منتشر شد. این مجله تا سال 1399 تنها به زبان انگلیسی منتشر شده است اما پس از این تاریخ بر اساس تصمیم هیات تحریریه مجله بنا بر انتشار مقالات فارسی با درجه مشابه (علمی-پژوهشی) گردید.