سردبیر


مسعود لطیفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • latifiaut.ac.ir

مدیر مسئول


علی اصغر اصغریان جدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ajeddiaut.ac.ir

دبیر تخصصی


سید حسین امیرشاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • hamirshaaut.ac.ir

دبیر تخصصی


سید عبدالکریم حسینی راوندی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • hoseinircc.iut.ac.ir

دبیر تخصصی


محمد کریمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • mkarimiaut.ac.ir

دبیر تخصصی


اکبر خدامی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • khoddamicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد حقیقت کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • mkishaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد ذره بینی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • zarrebinicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر علمدار یزدی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

 • aalamdaryazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن میرآفتاب دانشگاه بولتون

 • m.miraftabbolton.ac.uk

اعضای هیات تحریریه


بهنام پوردیهیمی دانشگاه کارولینای شمالی

 • bpourdeyncsu.edu

اعضای هیات تحریریه


حسین توانایی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • tavanaicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناصر محمدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • mohamadiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دیوید استاوسکی دانشگاه صنعتی لوج

 • dawid.stawskip.lodz.pl

اعضای هیات تحریریه


ریچارد مایکل کوزولسکی دانشگاه پوزنان لهستان

 • sekretariatiwnirz.pl

اعضای هیات تحریریه


پروفسور اشتیاق دانشگاه دهلی

 • ishtiaqueiitd.ac.in