َArticles are OPEN Access and publication is free of charge

Document Type : Original Article

Authors

1 استادیار گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب، ایران

2 استادیار گروه مهندسی نساجی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران،

3 Shahrekord University, Shahrekord, Iran. Associate Professor Carpet Faculty Of Art

Abstract

ددر این تحقیق، رنگ‌پذیری پارچه ویسکوز -لایکرا با عصاره ماده رنگزای چای ترش در حضور دندانه‌های فلزی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی اثر روش رنگرزی بر پارامترهای رنگی نمونه، سه روش پیش‌دندانه، همزمان و پس دندانه با استفاده از دندانه‌های سولفات آهن، سولفات مس، سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیوم، کلرید روی و سیتریک اسید بررسی شد. ارزیابی قدرت رنگی و پارامترهای رنگی نمونه‌ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور مطابق با روش‌های استاندارد انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد پارچه ویسکوز-لایکرای رنگ شده با ماده رنگزای طبیعی چای ترش بدون حضور دندانه از نظر قدرت رنگی و ثبات رنگ، مناسب صنعت نساجی نیست. دندانه‌دار کردن الیاف با دندانه‌های فلزی مختلف و استفاده از روش‌های رنگرزی متفاوت می‌تواند قدرت رنگی و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور را تا حد زیادی افزایش دهد و ثبات رنگ عالی در برابر شست‌وشو (درجه 5) و ثبات رنگ خیلی-خوب (درجه 5 تا 6) در برابر نور ایجاد کند. مقایسه نمونه‌های رنگ شده نشان می‌دهد که تغییر نوع دندانه در روش رنگرزی همزمان اثر بیشتری روی خواص رنگی نمونه‌ها در مقایسه با روش‌های رنگرزی پیش‌دندانه و پس‌دندانه دارد.واژگان کلیدی: پارچه ویسکوز-لایکرا، رنگزای طبیعی، چای ترش، دندانه فلزی، خواص رنگی

Keywords

Main Subjects